Souhlas s návštěvním řádem CZ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
ČESKÝ DŮM Paříž 2024
1. Úvodní ustanovení a ochrana zdraví
1.1 Tento návštěvní řád je směrnicí vydanou společností Česká olympijská a.s., IČO: 25268708, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, Česká republika, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 5522 (dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla osob vstupujících do Českého domu na Hrách XXXIII. olympiády v Paříži 2024, který je  umístěn na adrese 59 Boulevard Macdonald, 75019 Paříž, Francie a využívajících zařízení umístěná v areálu Českého domu, kterým se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí ohraničené prostory
nebo označené prostory pořadatele v období od 26.7. – 11.8. 2024, označené jako „Czech House/ La Maison Tcheque“ nebo „Český dům“ (dále jen „Český dům“) (dále jen „návštěvní řád“).

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku v Českém domě a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce“), které budou pořádány v Českém domě.

1.3 Vstup a pobyt v České domě je podmíněn dodržováním platné legislativy v místě konání Českého domu a interních předpisů pořadatele. Vstupem do Českého domu vyjadřuje každý návštěvník  souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do Českého domu se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v Českém domě. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do Českého domu, a to včetně členů organizačního výboru, zástupců médií,  dobrovolníků, partnerů, prodejců, dodavatelů, účinkujících nebo členů olympijské výpravy. Návštěvníci jsou povinni zajistit dětem do 18 let neustálý odpovědný dozor dospělé osoby (pořadatel či jím pověřené osoby v Českém domě tuto odpovědnost v žádném případě nepřebírají). Nezletilé osoby bez dospělé osoby nebudou vpuštěny.

1.4 Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do Českého domu na základě zvláštního smluvního vztahu s pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

1.5 Český dům není veřejně přístupná sportovní akce. Jedná se o propagaci a šíření olympijských ideálů, a podporu olympijského hnutí ve spojení s oslavou Her XXXIII. olympiády v Paříži 2024, konaných ve dnech 26.7.-11.8.2024 a oslavou olympioniků účastnících se těchto her.

2. Areál Českého domu

2.1 Areál Českého domu slouží návštěvníkům k trávení volného času a k účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.

2.2 Veřejnost může do areálu Českého domu vstupovat pouze s platnou vstupenkou (potvrzenou rezervací), příp. se souhlasem pořadatele, pouze v návštěvních hodinách a pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu.

2.3 Návštěvní hodiny Českého domu jsou: Dle programu v rozsahu od 12hodin do půlnoci.

2.4 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí pracovníci pořadatele a další k tomu pořadatelem pověřené osoby, bezpečnostní služba a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie.

2.5 Vstup do areálu Českého domu je pro návštěvníky zpoplatněn dle platného ceníku. Každý návštěvník musí mít při vstupu do areálu vstupenku s QR kódem v tištěné nebo elektronické podobě na mobilním zařízení, kterou získal buď prostřednictvím rezervačního systému nebo akreditace od pořadatele. Platnou vstupenku nebo akreditaci od pořadatele je návštěvník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy Českého domu; v případě, že návštěvník není schopen prokázat se platnou vstupenkou nebo akreditací od pořadatele, může být požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady. Aktuální volná kapacita pro vstup do areálu je dostupná u vstupu do areálu Českého domu.

2.6 Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, osoby, které ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v Českém domě, nebo se chovají jiným nevhodným způsobem, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu Českého domu a nemusí být do areálu Českého domu vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu Českého domu vyvedeny, a to bez nároku na vrácení vstupného. Stejně tak nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být z areálu vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby. Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu Českého domu v dalších dnech.

2.7 V areálu Českého domu je zakázán prodej tabákových výrobků a prodej alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat používání tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí pořádaných v areálu Českého domu. Informace o zvláštním zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků dle tohoto ustanovení bude vždy vhodně uveřejněna v areálu Českého domu a zároveň bude pořadatelem, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou dána na vědomí všem dotčeným osobám.

3. Povinnosti návštěvníků

3.1 Návštěvníci Českého domu jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví své a/nebo třetích osob a/nebo svůj a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v Českém domě a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akcí pořádaných v Českém domě. Návštěvníci jsou povinni dodržovat v areálu čistotu a pořádek.

3.2 Návštěvníci Českého domu jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Integrovaného záchranného systému zejména související s tím, že na terase Českého domu může být najednou maximálně 800 osob, a to včetně personálu a veřejnosti. Za tím účelem mohou být návštěvnici vyzváni, aby se  přesunuli do jiných částí Českého domu.

3.3 Návštěvnicí Českého domu jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.4 Návštěvníci jsou povinni odkládat své věci pouze na místech k tomu pořadatelem, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou určených.

3.5 Návštěvníci Českého domu mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:
a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;
c) leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
d) pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
e) alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;
f) potraviny a nápoje, které nebyly povoleny pracovníky pořadatele, pořadatelem
pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou;
g) zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;
h) materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
i) nadměrná zavazadla (tj. zavazadla, která přesahují rozměry stanovené pravidly ze strany organizátora Her XXXIII. olympiády v Paříži 2024) včetně jízdních kol s výjimkou dětských kočárků či invalidních vozíků;
j) materiály, které by propagovaly osoby, které nejsou oficiálními partnery pořadatele, resp. partnery Českého olympijského výboru a/nebo Českého olympijského týmu (dále jen "ČOT") pro Hry XXXIII. olympiády v Paříži 2024, a/nebo jakékoliv jiné materiály, jejichž užitím v areálu Českého domu by mohla být porušena ochrana olympijských symbolik. O zákazu vnášení jednotlivých předmětů má právo  rozhodnout vedoucí pracovník bezpečnostní služby u vstupu.

3.6 Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům pořadatele, pořadatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky a kontroly dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu Českého domu vpuštěn a/nebo může být z areálu Českého domu vykázán.

3.7 Návštěvníci Českého domu souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky či prohlídky prostřednictvím bezpečnostního rámu, rentgenového zařízení na kontrolu zavazadel, detektoru kovů a výbušnin pracovníky pořadatele, pořadatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.
Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu Českého domu vpuštěn a/nebo může být z areálu Českého domu vykázán.

3.8 Návštěvníkům Českého domu je dále zakázáno:

a) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení;
b) propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí;
c) přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy apod.;
d) vstupovat a odcházet jinými místy než pouze dveřmi a chodbami k tomu určenými;
e) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost;
f) pořizovat v areálu jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu pořadatele;
g) používat drony či podobná elektronická zařízení bez předchozího písemného souhlasu pořadatele;
h) kouřit (včetně elektronických cigaret) mimo prostory k tomu vyznačené pořadatelem;
i) zakládat oheň, zapalovat nebo používat jakoukoliv pyrotechniku;
j) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v areálu;
k) ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu;
l) popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu;
m) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;
n) pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem označené pořadatelem;
o) vjíždět do areálu bez předchozího písemného povolení pořadatele a/nebo jím pověřené osoby;
p) pohybovat se po areálu jinak než výhradně pěšky, s výjimkou dětských kočárků, mechanických a invalidních vozíků
q) chovat se v rozporu s pokyny a nařízení pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení IZS.

3.9 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu pořadatele vykonávat v areálu Českého domu jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., kdekoliv v areálu Českého domu reklamní prospekty, plakáty či cokoliv vylepovat, nebo uvnitř areálu Českého domu skladovat jakékoliv předměty.

4. Odpovědnost za škodu

4.1 Vstup a užívání areálu Českého domu uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu Českého domu počínat tak, aby předcházeli vzniku újmy na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob.

4.2 Každý návštěvník odpovídá pořadateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.3 Návštěvníci jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat pořadatele nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku újmy v areálu Českého domu. Stejně tak jsou návštěvníci povinni informovat pořadatele o hrozících úrazech a vzniku újmy a/nebo o porušení a/nebo hrozícím porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.4 V případě evakuace areálu Českého domu, či jiných mimořádných situacích jsou návštěvníci povinni dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pořadatele, pořadatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému.

4.5 Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za újmu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka činností jiného návštěvníka/návštěvníků, a to ani v případě úmyslného jednání. Náhradu újmy lze uplatnit výhradně přímo na osobě/osobách, která/které svým jednáním danou újmu způsobila/způsobily.

4.6 Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu a/nebo zničení věci návštěvníků odložené mimo prostory k tomu pořadatelem, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou určené.

5. Ostatní ustanovení

5.1 Vstupem do areálu Českého domu návštěvníci Českého domu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu, zvuku nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového či  zvukového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu Českého domu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu Českého domu pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu, zvuku nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.
5.2 Návštěvníci Českého domu berou na vědomí, že prostory jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem s dobou uložení záznamu 48 hodin.

5.3 Návštěvnicí Českého domu dále berou na vědomí, že v areálu Českého domu mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci Českého domu udělují vstupem na akci pořadateli, resp. osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy souhlas s jejich pořízením a použitím jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo v zájmu zachování bezpečnosti a zdraví návštěvníků uzavřít Český dům na nezbytně nutnou dobu, a to zejména z kapacitních nebo bezpečnostních důvodů.

5.5 Zaměstnanci dodavatelských firem, berou na vědomí, že vjezd do areálu Českého domu je možný jen s vjezdovou zásobovací kartou a vyplněním a podpisem bezpečnostního protokolu vyžadovaného v rámci areálu Českého domu, bez nichž nebudou do areálu vpuštěni. Řidiči automobilů dodavatelů vjíždějící do areálu v době konání akce, v časech určených pro zásobování, berou na vědomí, že budou zástupci bezpečnostní agentury při vjezdu i výjezdu do/z areálu požádáni, aby vystoupili z auta a umožnili zástupci bezpečnostní agentury nahlídnout do zavazadlového prostoru a kufru.

5.6 Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků, jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). Návštěvník vstupem do areálu Českého domu bere na vědomí, že pořadatel zpracovává poskytnuté údaje (jméno, email, telefon) pouze a výhradně pro účely oprávněných zájmů pořadatele,
nebo se souhlasem návštěvníka. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu. Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci Českého domu ve smyslu čl. 13 Nařízení GDPR, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu osobních údajů, jsou uvedeny v samostatném dokumentu umístěném na internetové adrese https://www.olympijskytym.cz/ceskydum.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny v tomto návštěvním řádu. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi tohoto návštěvního řádu, má rozhodující vliv česká verze návštěvního řádu.

6.2 Nedílnou součást tohoto návštěvního řádu tvoří

Příloha č.1: Plán areálu 

6.3 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění s výjimkou pravidel upravených a závazných pro Český dům francouzskou legislativou.

6.4 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 26.7. 2024.

6.5 Důležitá telefonní čísla:
• Hasiči: 18
• Záchranná služba: 15
• Policie: 17
• Security CH, emergency: + 420 271 730 622

 

Příloha: Plán areálu