Datum
1
Vyplňte prosím následující údaje, které budou použity za účelem platby a zaslání potvrzení o rezervaci.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky pro přímý nákup vstupu do Českého domu Paříž
2024 a zásady ochrany osobních údajů.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro získání vstupenek do Českého domu Paříž 2024
určeného pro veřejnost na Hrách XXXIII. olympiády v Paříži 2024, konaném v termínu 26. 7.
- 11. 8. 2024 v parku La Villette, který je umístěn na adrese 59 Boulevard Macdonald, 75019
Paříž, Francie (dále také jen „Český dům“) v rámci internetového obchodu umístěného na
internetové adrese https://www.olympijskytym.cz/ceskydum a
https://www.olympijskytym.cz/czechhouse, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky
http://ceskydum.olympijskytym.cz/ (dále také jen „rezervačním systém“).
Prodávajícím, poskytovatelem vstupenek a provozovatelem internetového obchodu je
společnost Česká olympijská, a. s., se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha
10, IČ: 25268708, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn.
B 5522 (dále také jen „poskytovatel“)e.
Vstupenkou se rozumí vstupenka opatřená QR kódem, která je vytištěna uživatelem, nebo
vstupenka ve formátu PDF opatřena QR kódem, která je předložena prostřednictvím
přenosného elektronického zařízení tak, aby mohl být kód řádně načten zařízením umístěným
ve vstupním turniketu nebo mobilní čtečce (zejména tedy mobilním telefonem nebo tabletem)
při vstupu do areálu Českého domu.
Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou osobou (dále také jen „uživatel“), a to prostřednictvím internetového rezervačního
systému poskytovatele pro vstup uživatele do areálu Českého domu určeného pro veřejnost.
1.2. Uživatel si je vědom, že mu koupí vstupenek do Českého domu, nevznikají žádná práva
na používání registrovaných značek, olympijských symbolik, olympijských emblémů,
obchodních názvů, firemních log, patentů nebo dalších firem účastnících se zajištění podpory
Českého domu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy vstupenky jsou poskytovatelem
předány uživateli v rámci plnění jiných smluvních závazků, popř. jsou poskytovány zdarma pro
členy české olympijské výpravy dle podmínek určených poskytovatelem. Ustanovení odchylná
od obchodních podmínek je možné ujednat v písemné kupní smlouvě, která budou mít
přednost. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4. Poskytovatel je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Nové obchodní
podmínky jsou vůči uživatelům účinné okamžikem oznámení na internetové adrese
https://www.olympijskytym.cz/ceskydum a https://www.olympijskytym.cz/czechhouse. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek (Rozhodující je pro uživatele verze obchodních podmínek platná v den
provedení platby kupní ceny vstupenky).
1.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že rezervační systém s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového nebo softwarového vybavení nebo výpadky internetu nemusí být dostupný
nepřetržitě.
2. NÁKUP VSTUPENEK
2.1. Uživatel je oprávněn provádět nákup vstupenek bez registrace. Je však povinen uvést
jméno, příjmení, e-mail a adresu trvalého bydliště pro potvrzení internetového nákupu. Při
vyplnění údajů pro zaslání vstupenek je uživatel povinen uvádět správné a pravdivé všechny
údaje. Údaje uvedené je uživatel při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Rezervační systém
umožňuje provést nákup vstupenek i pro dalších maximálně 5 (pět) osob vedle uživatele
nejpozději 30 minut před vstupem do areálu Českého domu. Poskytovatel neodpovídá za
chybné údaje zadané uživatelem při uzavírání kupní smlouvy (jméno, příjmení, email, adresu
trvalého bydliště, datum, čas a místo rezervace). Pro vstup do Českého domu musí mít každý
návštěvník vstupenku na konkrétní den, a to z důvodu sledování kapacity návštěvníků
Českého domu.
2.2. Uživatel může zakoupit vstupenku na konkrétní den v Českém domě prostřednictvím
internetu a zaplatit rychlým bankovním převodem prostřednictvím platební brány Global
Payment webpay. K nákupu je nutné v internetové aplikaci uvést platnou emailovou adresu a
platné kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště). Pokud je možné zakoupit
vstupenku zdarma pro dítě do 6 let, uživatel je povinen při vstupu předložit doklad opravňující
k využití této vstupenky zdarma. V případě neprokázání nároku je vstupenka neplatná.
2.3. Před potvrzení objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ PLATBY“. Údaje uvedené
v systému uživatelem jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
2.5. Uživatel byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas
upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.
2.6. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou uživateli v důsledku technického
výpadku služeb poskytovaných poskytovateli internetových či telekomunikačních služeb a
příslušné platební brány. Veškeré nároky uživatele takto vzniklé je třeba vždy uplatnit u daného
poskytovatele služby. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za případné náklady uživatele
spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu uživatele a banky, která
uživateli vydala platební kartu.
2.7. Po zaplacení nebo potvrzení čestného prohlášení, že se jedná o uživatele s nárokem na
vstupenku zdarma podle těchto obchodních podmínek, uživatel obdrží e-mail s poděkováním
za nákup a s informacemi ke vstupence a vstupenku/voucher ve formátu PDF obsahující QR
kód. Uživatel nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku
v plné výši na bankovní účet poskytovatele. Doručením vstupenek/voucheru na e-mail sdělený
uživatelem jsou veškeré závazky poskytovatele v souvislosti s kupní smlouvou splněny.
Vstupenky nejsou zasílány poštou, ani na dobírku.
2.8. Provedením a dokončením objednávky a zakoupením vstupenky nebo obdržením
vstupenky zdarma podle těchto obchodních podmínek, se uživatel zavazuje dodržovat tyto
obchodní podmínky, Návštěvní řád Českého domu a parku La Villette, pokyny poskytovatele
a pořadatelské služby a obecně závazné právní předpisy. Pro případ porušení těchto závazků
si poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, zrušit zakoupenou vstupenku,
popř. vstupenku vydanou zdarma a uplatnit nárok na náhradu majetkové i nemajetkové újmy,
přijmout opatření a uplatnit další příslušné nároky, které vzniknou porušením uvedených
podmínek a právních předpisů.
2.9. Uživatel se před vstupem do areálu Českého domu prokáže vstupenkou vybavenou QR
kódem v tištěné nebo elektronické podobě na mobilním zařízení. Bez vstupenky nebude vstup
do Českého domu umožněn. Platnou vstupenku/voucher je uživatel povinen mít k dispozici po
celou dobu návštěvy Českého domu; v případě, že uživatel není schopen prokázat se platnou
vstupenkou/voucherem, může být požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady.
Poskytovatel má právo požadovat od uživatele i doklad totožnosti k prokázání identity dle údajů
uvedených při registraci. Po opuštění areálu Českého domu vstupenka pozbývá platnosti a
kapacita je uvolněna pro další návštěvníky.V případě neprokázání splnění těchto podmínek,
nebo pokud osoba vstupující do Českého domu vykazuje klinické příznaky infekčního
onemocnění, je poskytovatel povinen takovou osobu do prostor Českého domu nevpustit.
Vstupenka s QR kódem je nepřenosná a vztahuje se na ni zákaz opětovného prodeje třetím
osobám. Po opuštění prostoru Českého domu pozbývá vstupenka platnosti. Jakýkoliv cizí
zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu držiteli nebude umožněn vstup do
Českého domu. Vstupenka je cenina a jakékoliv její úpravy nebo falšování jsou považovány
za přestupek či trestný čin. Vstupenku NEKOPÍRUJTE! Vstupenka obsahuje jedinečný QR
kód, který opravňuje ke vstupu do prostoru Českého domu jen jednou a jen při prvním použití.
V případě kopírování vstupenky se držitel vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpuštěn do
prostor Českého domu, a že ponese veškeré právní následky a škody z toho vyplývající, a to
nezávisle na tom, zda předložil originál nebo kopii. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv
obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo kopírováním vstupenky. Platnost vstupenky
se řídí otevírací dobou areálu Českého domu určeného pro veřejnost. Aktuální otevírací doba
a platnost je uvedena na vstupence nebo na webu www.olympijskytym.cz/ceskydum Platnost
vstupenky končí také tehdy, zůstane-li nevyužita po dni uvedeném na vstupence. Za zcela
nebo částečně nevyužitou vstupenku se vstupné nevrací.
2.10. Uživatel je povinen se dostavit ke vstupu do areálu Českého domu minimálně 15 minut
před zamýšleným vstupem do areálu k provedení vstupní kontroly.
3. CENA VSTUPENEK A PLATBA
3.1. Cena vstupenky je zpoplatněna ve výši 20.24€ vč. DPH (slovy dvacet celá dvacet čtyři
Eur ) na osobu starší 6 let/ na nákup vstupenky v termínu od 30. 4. 2024 do 30. 6. 2024.
Cena vstupenky je zpoplatněna ve výši 24€ vč. DPH (slovy dvacet čtyři Eur ) na osobu starší
6 let/ na nákup vstupenky v termínu od 01. 7. 2024 do 11. 8. 2024.
Cena vstupenky pro den zahájení, tedy na den 26. 7. 2024 je zpoplatněna ve výši 35 € vč.
DPH (slovy třicet pět Eur ) na osobu starší 6 let/ na nákup vstupenky v termínu od 30. 4. 2024
do 30. 6. 2024 a 40€ vč. DPH (slovy čtyřicet Eur ) na osobu starší 6 let/ na nákup vstupenky
v termínu od 01. 7. 2024 do 11. 8. 2024.
Děti do 6 let věku (ke dni vstupu do Českého domu) zdarma; při vstupu je poskytovatel
oprávněn kontrolovat nárok dané osoby na vstupenku zdarma.
3.2. Na ceny uvedené na webové stránce se nevztahují žádné dodatečné slevy.
3.3. Platbu vstupenky je možné provést prostřednictvím platební brány Global Payment
webpay a je plně zabezpečena. Veškeré informace jsou šifrovány. Další informace kontakt
zde https://www.globalpayments.cz/cs-cz/podminky-webovych-stranek a
https://www.globalpayments.cz/cs-cz/ochrana-osobnich-udaju.
3.4. Uživatel souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasí s tím, že mu bude
v případě platby kartou účtenka zaslána pouze elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu o
stavu platby.
3.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné náklady uživatele spojené s nákupem
vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu uživatele a banky, která uživateli vydala platební
kartu.
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. V souladu s ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá uživatel právo od kupní
smlouvy uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem odstoupit podle § 1829 občanského
zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy bez udání důvodu), a to
vzhledem k tomu, že se jedná o využití volného času a plnění poskytovatele je poskytováno
v určeném čase a vyhrazené kapacitě.
4.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn z technických důvodů nebo z
důvodu vyšší moci nebo aktuálních epidemiologických opatření nebo z důvodu naplnění
kapacity Českého domu zrušit vstupenky do Českého domu. V takovém případě vrací
poskytovatel celou částku všem platícím uživatelům vstupenek.
5. REKLAMACE
5.1. Za poškozené, ztracené, odcizené, zničené či jinak znehodnocené vstupenky se
neposkytuje náhrada.
5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu programu Změna tohoto charakteru nezakládá
právo uživatele k vrácení vstupenky/voucheru. Nákupem vstupenky bere uživatel toto právo
poskytovatele na vědomí.
5.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za to, že uživateli nebude doručena vstupenka z
důvodů spočívajících na straně uživatele, zejména pak z důvodu, že uživateli nelze doručit
vstupenku/voucher na zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr apod.).
5.4. V případě, že uživatel neobdrží vstupenku nejpozději do 1 hodiny od zaplacení
vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené
lhůty, kdy mělo dojít k doručení vstupenky, kontaktovat správce systému, a to telefonicky na
čísle +420 605 386 974 nebo e-mailem na adrese adam.portuzak@inspire.cz a oznámit, že
uhrazená vstupenka nebyla doručena. Pro tyto účely je uživatel povinen sdělit jméno, příjmení
a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. jako identifikační při nákupu vstupenky. V případě,
že provozovatel systému/popř. poskytovatel zjistí, že vstupenka skutečně nebyla uživateli v
řádné lhůtě doručena, byla splněna lhůta pro reklamaci a nepůjde o případ uvedený v
předchozím odstavci 5.3, bude vstupenka uživateli opětovně zaslána (pokud je s ohledem na
datum rezervované akce relevantní), příp. poskytnuta vstupenka na jiný volný termín dle
výběru uživatele a zaslána na uživatelem zadaný e-mail, příp. pokud si uživatel nezvolí
náhradní termín, bude mu vrácena kupní cena v plném rozsahu.
5.5. V případě, že uživateli bude po provedení platby vstupenky prostřednictvím platební
brány Global Pyment webpay z jeho účtu odečtena částka v nesprávné výši, je uživatel
oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou
uživatel použil k platbě za vstupenku (rezervaci).
5.6. Reklamovat nelze v žádném případě vstupenky (rezervace) zakoupené mimo rezervační
portál poskytovatele.
5.7. Reklamace ze strany uživatelů jsou vyřizovány e-mailem na adrese:
czechhouse@olympic.cz.
6. 3. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A
UKLÁDÁNÍ COOKIES
6.1. Uživatel prohlašuje, že se před rezervací či před zakoupením, resp. obdržením vstupenky
důkladně seznámil se zněním těchto zásad ochrany osobních údajů a prohlašuje, že s jejich
obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Zaškrtnutím políčka „Souhlas s GDPR“ při
elektronické rezervaci potvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami. Při získání
vstupenky/voucheru jinak než elektronickou rezervací, vstupem do areálu uživatel potvrzuje
svůj souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů dostupných na
www.olympijskytym.cz/ceskydum a v těchto podmínkách.
6.2. Uživatel je tímto seznámen s povinnostmi poskytovatele jako správce, uložené mu
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a současně také pravidly postupů
souvisejících se zpracováním osobních údajů u poskytovatele, jako provozovatele Českého
domu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27.
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), vše obecně známo jako „Nařízení o GDPR“, nebo jen „GDPR“.
6.3. Uživatel dává výslovně souhlas, aby poskytovatel zpracovával poskytnuté údaje (jméno,
příjmení, email, adresa trvalého bydliště, telefon, v případě vstupu osob mladších 6 let i věk)
pouze a výhradně pro účely oprávněných zájmů poskytovatele, pro plnění povinností
stanovených státními orgány v případě výskytu onemocnění covid-19 nebo se souhlasem
uživatele. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu.
6.4. Důvodem zpracování v čl. 6.3. uvedených osobních údajů je zejména možnost provedení
zakoupení vstupenky či získání vstupenky zdarma, za účelem splnění smlouvy mezi
poskytovatelem a uživatelem (včetně např. vyřízení reklamace), při legitimování návštěvníků
(kontrola vstupu zdarma). Poskytnuté osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem ·
komunikace nezbytné v souvislosti s administrací rezervace · zlepšení kvality našich služeb ·
plnění zákonných povinností (např. dle zákona o dani z přidané hodnoty, o daních z příjmů, o
účetnictví apod.) · k marketingovým účelům poskytovatele, společnosti Česká olympijská a.s.,
IČ: 25268708 nebo spolku Český olympijský výbor, IČ: 48546607 (včetně pořizování a
zveřejňování fotografických a audiovizuálních záznamů z Českého domu, které mohou
zachycovat uživatele, pořizovaných z důvodu oprávněného zájmu poskytovatele) · zasílání
obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb našich a třetích stran (konkrétně
společnosti Česká olympijská a.s., IČ: 25268708 nebo spolku Český olympijský výbor, IČ:
48546607). Uživatel tedy souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze poskytovatele, aby
mohl být informován o jeho službách a dalších akcích.
6.5. Osobní a další údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny vstupenky, jsou
poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a
poskytovatel k těmto údajům nemá přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu s obchodními
podmínkami provozovatelů těchto internetových platebních bran.
6.6. Osobní údaje jsou uživateli poskytovány dobrovolně, je však potřeba mít na paměti, že
předání informací, plynoucí ze smluvních zajištění, jsou nezbytné pro jejich uzavření a bez
nich není možné službu v plném rozsahu poskytnout.
6.7. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data
svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich
údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k
jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni
na základě smlouvy povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným
účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k
Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou: ·
osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy zpracování spokojenosti zákazníků; ·
osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které
pro naše služby využíváme; ·obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí,
eventů apod.; Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše
osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR a dalším orgánům
veřejné správy. Poskytovatel jako správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí
země (tj. do země mimo EU), nebo mezinárodní organizaci.
6.8. Osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. po dobu
trvání Českého domu a 14 dní po jejich skončení) a následně na základě Vámi uděleného
souhlasu po dobu dalších 2 (dvou) let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních
údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které
jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již
tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů
musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými
právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.
6.9. Zabezpečení osobních údajů: Přijímáme technická a organizačně bezpečnostní opatření,
kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením,
přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Za účelem lepšího zabezpečení
Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při
přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.
6.10. Odvolání souhlasu Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu:
ceskydum@olympic.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat
Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání
souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním
základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní
povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
6.11. Práva subjektu údajů Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující
práva:
· právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
· právo osobní údaje opravit či doplnit;
· právo požadovat omezení zpracování;
· právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
· právo požadovat přenesení údajů;
· právo na přístup k osobním údajům;
· právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
· právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.
6.12. Právo vznést námitku. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete
nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb,
máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem
přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme
a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
6.13. Kontaktní údaje. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání
souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního e-mailu
adam.portuzak@inspire.cznebo písemně na naší adrese: Česká olympijská, a. s., se sídlem
Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10.
6.14. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
rozhraní webové stránky umožněn, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
6.15. Dále se na webu nachází kontaktní formulář k přihlášení k odběru Newsletteru ohledně
dění v České domě, ve kterém sbíráme tyto osobní údaje: e-mailovou adresu. Osobní údaje
z tohoto formuláře uchováváme za účelem možnosti kontaktovat Vás a nepravidelně vám
zaslat požadovaný Newsletter. Údaje z tohoto formuláře budou použity pro marketingové
oslovování, pouze v případě, že k tomu dáte souhlas. Tento souhlas a jeho podmínky
marketingového použití jsou součástí kontaktního formuláře. Tento souhlas můžete kdykoliv
odvolat kliknutím na odkaz Odhlásit v patičce každého Newsletteru.
7. ŘEŠENÍ SPORŮ
7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi poskytovatelem a uživatelem z kupní smlouvy.
7.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
7.3. Poskytovatel je oprávněn k prodeji vstupenek na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
7.5. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím rezervačního systému
provozovaného poskytovatelem budou řešeny u obecných soudů České republiky,
pokud nebudou vyřešeny mimosoudně dohodou stran.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tyto obchodní podmínky jsou jediné platné a závazné pro všechny obchodní případy
uzavírané mezi poskytovatelem a uživatelem.
8.2. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či
neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních
podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a
účinnost poskytovatel zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách
www.olympijskytym.cz/ceskydum.
8.4. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi poskytovatelem
a uživatelem se řídí českým právním řádem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy
neupravené obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou
nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění.
8.5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
8.6. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany,
kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se
v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném
pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
8.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
8.8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. 4. 2024.
Kontaktní údaje:
Česká olympijská, a.s., se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Zákaznický email: czechhouse@olympic.cz

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
ČESKÝ DŮM Paříž 2024
1. Úvodní ustanovení a ochrana zdraví
1.1 Tento návštěvní řád je směrnicí vydanou společností Česká olympijská a.s., IČO:
25268708, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, Česká republika, společností
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 5522
(dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla osob vstupujících do
Českého domu na Hrách XXXIII. olympiády v Paříži 2024, který je umístěn na adrese 59
Boulevard Macdonald, 75019 Paříž, Francie a využívajících zařízení umístěná v areálu
Českého domu, kterým se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí ohraničené prostory
nebo označené prostory pořadatele v období od 26.7. – 11.8. 2024, označené jako
„Czech House/ La Maison Tcheque“ nebo „Český dům“ (dále jen „Český dům“) (dále
jen „návštěvní řád“).
1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví
a majetku v Českém domě a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech
sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce“), které budou
pořádány v Českém domě.
.
1.3 Vstup a pobyt v České domě je podmíněn dodržováním platné legislativy v místě konání
Českého domu a interních předpisů pořadatele. Vstupem do Českého domu vyjadřuje
každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu
a okamžikem vstupu do Českého domu se tento návštěvní řád stává pro každého
návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v Českém domě.
Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá
osoba vstupující do Českého domu, a to včetně členů organizačního výboru, zástupců
médií, dobrovolníků, partnerů, prodejců, dodavatelů, účinkujících nebo členů olympijské
výpravy.
Návštěvníci jsou povinni zajistit dětem do 18 let neustálý odpovědný dozor dospělé
osoby (pořadatel či jím pověřené osoby v Českém domě tuto odpovědnost v žádném
případě nepřebírají). Nezletilé osoby bez dospělé osoby nebudou vpuštěny.
1.4 Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do
Českého domu na základě zvláštního smluvního vztahu s pořadatelem a/nebo jeho
smluvními partnery.
1.5 Český dům není veřejně přístupná sportovní akce. Jedná se o propagaci a šíření
olympijských ideálů, a podporu olympijského hnutí ve spojení s oslavou Her XXXIII.
olympiády v Paříži 2024, konaných ve dnech 26.7.-11.8.2024 a oslavou olympioniků
účastnících se těchto her.
2. Areál Českého domu
2.1 Areál Českého domu slouží návštěvníkům k trávení volného času a k účasti a sledování
akcí, které jsou v areálu pořádány.
2.2 Veřejnost může do areálu Českého domu vstupovat pouze s platnou vstupenkou
(potvrzenou rezervací), příp. se souhlasem pořadatele, pouze v návštěvních hodinách a
pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu.
2.3 Návštěvní hodiny Českého domu jsou:
Dle programu v rozsahu od 12hodin do půlnoci.
2.4 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí pracovníci
pořadatele a další k tomu pořadatelem pověřené osoby, bezpečnostní služba a
v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie.
2.5 Vstup do areálu Českého domu je pro návštěvníky zpoplatněn dle platného ceníku.
Každý návštěvník musí mít při vstupu do areálu vstupenku s QR kódem v tištěné nebo
elektronické podobě na mobilním zařízení, kterou získal buď prostřednictvím
rezervačního systému nebo akreditace od pořadatele. Platnou vstupenku nebo
akreditaci od pořadatele je návštěvník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy
Českého domu; v případě, že návštěvník není schopen prokázat se platnou vstupenkou
nebo akreditací od pořadatele, může být požádán o opuštění prostor bez jakékoliv
náhrady. Aktuální volná kapacita pro vstup do areálu je dostupná u vstupu do areálu
Českého domu.
2.6 Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
a omamných látek, osoby, které ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku
nacházejícího se v Českém domě, nebo se chovají jiným nevhodným způsobem,
pozbývají oprávnění k pobytu v areálu Českého domu a nemusí být do areálu Českého
domu vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou
osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu Českého domu vyvedeny, a to bez nároku
na vrácení vstupného.
Stejně tak nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být z areálu vyvedeny osoby,
které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují
pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní
služby.
Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela
zakázán vstup do areálu Českého domu v dalších dnech.
2.7 V areálu Českého domu je zakázán prodej tabákových výrobků a prodej alkoholických
výrobků osobám mladším 18 let. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat
používání tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí
pořádaných v areálu Českého domu.
Informace o zvláštním zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků dle tohoto
ustanovení bude vždy vhodně uveřejněna v areálu Českého domu a zároveň bude
pořadatelem, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou dána na
vědomí všem dotčeným osobám.
3. Povinnosti návštěvníků
3.1 Návštěvníci Českého domu jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním
neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví své a/nebo třetích osob a/nebo svůj a/nebo jejich
majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v Českém domě a dále svým chováním
neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající
z okolností vyplývajících z průběhu akcí pořádaných v Českém domě. Návštěvníci jsou
povinni dodržovat v areálu čistotu a pořádek.
3.2 Návštěvníci Českého domu jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pořadatele, osob
pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení
Integrovaného záchranného systému zejména související s tím, že na terase Českého
domu může být najednou maximálně 800 osob, a to včetně personálu a veřejnosti. Za
tím účelem mohou být návštěvnici vyzváni, aby se přesunuli do jiných částí Českého
domu.
3.3 Návštěvnicí Českého domu jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto
návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného
chování a dobrých mravů.
3.4 Návštěvníci jsou povinni odkládat své věci pouze na místech k tomu pořadatelem,
pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou určených.
3.5 Návštěvníci Českého domu mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující
předměty:
a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako zbraně či jiné
předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;
c) leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
d) pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
e) alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;
f) potraviny a nápoje, které nebyly povoleny pracovníky pořadatele, pořadatelem
pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou;
g) zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;
h) materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené
materiály;
i) nadměrná zavazadla (tj. zavazadla, která přesahují rozměry stanovené pravidly ze
strany organizátora Her XXXIII. olympiády v Paříži 2024) včetně jízdních kol
s výjimkou dětských kočárků či invalidních vozíků;
j) materiály, které by propagovaly osoby, které nejsou oficiálními partnery
pořadatele, resp. partnery Českého olympijského výboru a/nebo Českého
olympijského týmu (dále jen "ČOT") pro Hry XXXIII. olympiády v Paříži 2024,
a/nebo jakékoliv jiné materiály, jejichž užitím v areálu Českého domu by mohla být
porušena ochrana olympijských symbolik.
O zákazu vnášení jednotlivých předmětů má právo rozhodnout vedoucí pracovník
bezpečnostní služby u vstupu.
3.6 Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům pořadatele, pořadatelem pověřeným
osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a
zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení.
Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky a kontroly dle tohoto ustanovení, pak nemusí
být do areálu Českého domu vpuštěn a/nebo může být z areálu Českého domu vykázán.
3.7 Návštěvníci Českého domu souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem
kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní
prohlídky či prohlídky prostřednictvím bezpečnostního rámu, rentgenového zařízení na
kontrolu zavazadel, detektoru kovů a výbušnin pracovníky pořadatele, pořadatelem
pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.
Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak
nemusí být do areálu Českého domu vpuštěn a/nebo může být z areálu Českého domu
vykázán.
3.8 Návštěvníkům Českého domu je dále zakázáno:
a) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo
dobrým mravům odporující slogany či zobrazení;
b) propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí;
c) přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména, ploty,
zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy apod.;
d) vstupovat a odcházet jinými místy než pouze dveřmi a chodbami k tomu určenými;
e) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost;
f) pořizovat v areálu jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely bez
předchozího písemného souhlasu pořadatele;
g) používat drony či podobná elektronická zařízení bez předchozího písemného
souhlasu pořadatele;
h) kouřit (včetně elektronických cigaret) mimo prostory k tomu vyznačené
pořadatelem;
i) zakládat oheň, zapalovat nebo používat jakoukoliv pyrotechniku;
j) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo
vybavením umístěným v areálu;
k) ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu;
l) popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo
komunikace v areálu;
m) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat
areál;
n) pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace
a plochy za tím účelem označené pořadatelem;
o) vjíždět do areálu bez předchozího písemného povolení pořadatele a/nebo jím
pověřené osoby;
p) pohybovat se po areálu jinak než výhradně pěšky, s výjimkou dětských kočárků,
mechanických a invalidních vozíků
q) chovat se v rozporu s pokyny a nařízení pořadatele, osob pověřených pořadatelem
a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení IZS.
3.9 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu
s podmínkami uděleného písemného souhlasu pořadatele vykonávat v areálu Českého
domu jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům
rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin,
reklamních prospektů apod., kdekoliv v areálu Českého domu reklamní prospekty,
plakáty či cokoliv vylepovat, nebo uvnitř areálu Českého domu skladovat jakékoliv
předměty.
4. Odpovědnost za škodu
4.1 Vstup a užívání areálu Českého domu uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a
návštěvníci jsou povinni si v areálu Českého domu počínat tak, aby předcházeli vzniku
újmy na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích
osob.
4.2 Každý návštěvník odpovídá pořadateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou
v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných
závazných právních předpisů.
4.3 Návštěvníci jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat pořadatele nebo
bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku újmy v areálu Českého domu.
Stejně tak jsou návštěvníci povinni informovat pořadatele o hrozících úrazech a vzniku
újmy a/nebo o porušení a/nebo hrozícím porušení pravidel vyplývajících z tohoto
návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.
4.4 V případě evakuace areálu Českého domu, či jiných mimořádných situacích jsou
návštěvníci povinni dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pořadatele, pořadatelem
pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného
systému.
4.5 Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za újmu na zdraví a/nebo majetku vzniklou
na straně návštěvníka činností jiného návštěvníka/návštěvníků, a to ani v případě
úmyslného jednání. Náhradu újmy lze uplatnit výhradně přímo na osobě/osobách,
která/které svým jednáním danou újmu způsobila/způsobily.
4.6 Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu a/nebo zničení věci návštěvníků odložené
mimo prostory k tomu pořadatelem, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní
službou určené.
5. Ostatní ustanovení
5.1 Vstupem do areálu Českého domu návštěvníci Českého domu souhlasí, bez dalšího
upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu, zvuku nebo podobizny jako součásti
jakéhokoliv obrazového či zvukového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané
v areálu Českého domu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení
celé nebo části akce pořádané v areálu Českého domu pořadatelem a/nebo jeho
smluvními partnery.
Souhlas s využitím obrazu, zvuku nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky
pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.
5.2 Návštěvníci Českého domu berou na vědomí, že prostory jsou monitorovány kamerovým
systémem se záznamem s dobou uložení záznamu 48 hodin.
5.3 Návštěvnicí Českého domu dále berou na vědomí, že v areálu Českého domu mohou
být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového,
televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci Českého domu
udělují vstupem na akci pořadateli, resp. osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové
záznamy souhlas s jejich pořízením a použitím jejich podobizny, obrazových snímků a
obrazových a zvukových záznamů pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo
obdobného zpravodajství, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní
povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve
formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli
časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo v zájmu zachování bezpečnosti a zdraví návštěvníků
uzavřít Český dům na nezbytně nutnou dobu, a to zejména z kapacitních nebo
bezpečnostních důvodů.
5.5 Zaměstnanci dodavatelských firem, berou na vědomí, že vjezd do areálu Českého domu
je možný jen s vjezdovou zásobovací kartou a vyplněním a podpisem bezpečnostního
protokolu vyžadovaného v rámci areálu Českého domu, bez nichž nebudou do areálu
vpuštěni. Řidiči automobilů dodavatelů vjíždějící do areálu v době konání akce, v časech
určených pro zásobování, berou na vědomí, že budou zástupci bezpečnostní agentury
při vjezdu i výjezdu do/z areálu požádáni, aby vystoupili z auta a umožnili zástupci
bezpečnostní agentury nahlídnout do zavazadlového prostoru a kufru.
5.6 Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků, jakožto správce osobních
údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). Návštěvník
vstupem do areálu Českého domu bere na vědomí, že pořadatel zpracovává poskytnuté
údaje (jméno, email, telefon) pouze a výhradně pro účely oprávněných zájmů pořadatele,
nebo se souhlasem návštěvníka. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně
nutném a přípustném rozsahu. Komplexní informace o zpracování osobních údajů
v rámci Českého domu ve smyslu čl. 13 Nařízení GDPR, včetně informace o účelu
jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech
návštěvníka jakožto subjektu osobních údajů, jsou uvedeny v samostatném dokumentu
umístěném na internetové adrese https://www.olympijskytym.cz/ceskydum.
6. Závěrečná ustanovení
6.1 Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny v tomto návštěvním řádu. V případě rozporu
mezi jazykovými verzemi tohoto návštěvního řádu, má rozhodující vliv česká verze
návštěvního řádu.
6.2 Nedílnou součást tohoto návštěvního řádu tvoří
Příloha č.1: Plán areálu
6.3 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně
platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
v platném a účinném znění s výjimkou pravidel upravených a závazných pro Český dům
francouzskou legislativou.
6.4 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 26.7. 2024.
6.5 Důležitá telefonní čísla:
• Hasiči: 18
• Záchranná služba: 15
• Policie: 17
• Security CH, emergency: + 420 271 730 622
Příloha č.1: Plán areálu

Cena celkem: