Obchodní podmínky pro přímý nákup vstupu do Českého domu Paříž 2024 a zásady ochrany osobních údajů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro získání vstupenek do Českého domu Paříž 2024 určeného pro veřejnost na Hrách XXXIII. olympiády v Paříži 2024, konaném v termínu 26. 7. - 11. 8. 2024 v parku La Villette, který je umístěn na adrese 59 Boulevard Macdonald, 75019 Paříž, Francie (dále také jen „Český dům“) v rámci internetového obchodu umístěného na internetové adrese https://www.olympijskytym.cz/ceskydumhttps://www.olympijskytym.cz/czechhouse, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky http://ceskydum.olympijskytym.cz/ (dále také jen „rezervačním systém“).
Prodávajícím, poskytovatelem vstupenek a provozovatelem internetového obchodu je společnost Česká olympijská, a. s., se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 25268708, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 5522 (dále také jen „poskytovatel“)e. Vstupenkou se rozumí vstupenka opatřená QR kódem, která je vytištěna uživatelem, nebo vstupenka ve formátu PDF opatřena QR kódem, která je předložena prostřednictvím přenosného elektronického zařízení tak, aby mohl být kód řádně načten zařízením umístěným
ve vstupním turniketu nebo mobilní čtečce (zejména tedy mobilním telefonem nebo tabletem) při vstupu do areálu Českého domu. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou osobou (dále také jen „uživatel“), a to prostřednictvím internetového rezervačního systému poskytovatele pro vstup uživatele do areálu Českého domu určeného pro veřejnost.

1.2. Uživatel si je vědom, že mu koupí vstupenek do Českého domu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, olympijských symbolik, olympijských emblémů, obchodních názvů, firemních log, patentů nebo dalších firem účastnících se zajištění podpory Českého domu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy vstupenky jsou poskytovatelem předány uživateli v rámci plnění jiných smluvních závazků, popř. jsou poskytovány zdarma pro členy české olympijské výpravy dle podmínek určených poskytovatelem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné ujednat v písemné kupní smlouvě, která budou mít přednost. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Poskytovatel je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Nové obchodní podmínky jsou vůči uživatelům účinné okamžikem oznámení na internetové adrese
https://www.olympijskytym.cz/ceskydum a https://www.olympijskytym.cz/czechhouse. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek (Rozhodující je pro uživatele verze obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky).

1.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že rezervační systém s ohledem na nutnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení nebo výpadky internetu nemusí být dostupný nepřetržitě.

2. NÁKUP VSTUPENEK

2.1. Uživatel je oprávněn provádět nákup vstupenek bez registrace. Je však povinen uvést jméno, příjmení, e-mail a adresu trvalého bydliště pro potvrzení internetového nákupu. Při vyplnění údajů pro zaslání vstupenek je uživatel povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje. Údaje uvedené je uživatel při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Rezervační systém umožňuje provést nákup vstupenek i pro dalších maximálně 5 (pět) osob vedle uživatele nejpozději 30 minut před vstupem do areálu Českého domu. Poskytovatel neodpovídá za chybné údaje zadané uživatelem při uzavírání kupní smlouvy (jméno, příjmení, email, adresu trvalého bydliště, datum, čas a místo rezervace). Pro vstup do Českého domu musí mít každý návštěvník vstupenku na konkrétní den, a to z důvodu sledování kapacity návštěvníků Českého domu.

2.2. Uživatel může zakoupit vstupenku na konkrétní den v Českém domě prostřednictvím internetu a zaplatit rychlým bankovním převodem prostřednictvím platební brány Global Payment webpay. K nákupu je nutné v internetové aplikaci uvést platnou emailovou adresu a platné kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště). Pokud je možné zakoupit vstupenku zdarma pro dítě do 6 let, uživatel je povinen při vstupu předložit doklad opravňující k využití této vstupenky zdarma. V případě neprokázání nároku je vstupenka neplatná.

2.3. Před potvrzení objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ PLATBY“. Údaje uvedené v systému uživatelem jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.5. Uživatel byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

2.6. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou uživateli v důsledku technického výpadku služeb poskytovaných poskytovateli internetových či telekomunikačních služeb a příslušné platební brány. Veškeré nároky uživatele takto vzniklé je třeba vždy uplatnit u daného poskytovatele služby. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za případné náklady uživatele spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu uživatele a banky, která uživateli vydala platební kartu.

2.7. Po zaplacení nebo potvrzení čestného prohlášení, že se jedná o uživatele s nárokem na vstupenku zdarma podle těchto obchodních podmínek, uživatel obdrží e-mail s poděkováním za nákup a s informacemi ke vstupence a vstupenku/voucher ve formátu PDF obsahující QR kód. Uživatel nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku v plné výši na bankovní účet poskytovatele. Doručením vstupenek/voucheru na e-mail sdělený uživatelem jsou veškeré závazky poskytovatele v souvislosti s kupní smlouvou splněny. Vstupenky nejsou zasílány poštou, ani na dobírku.

2.8. Provedením a dokončením objednávky a zakoupením vstupenky nebo obdržením vstupenky zdarma podle těchto obchodních podmínek, se uživatel zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky, Návštěvní řád Českého domu a parku La Villette, pokyny poskytovatele a pořadatelské služby a obecně závazné právní předpisy. Pro případ porušení těchto závazků si poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, zrušit zakoupenou vstupenku, popř. vstupenku vydanou zdarma a uplatnit nárok na náhradu majetkové i nemajetkové újmy, přijmout opatření a uplatnit další příslušné nároky, které vzniknou porušením uvedených podmínek a právních předpisů.

2.9. Uživatel se před vstupem do areálu Českého domu prokáže vstupenkou vybavenou QR kódem v tištěné nebo elektronické podobě na mobilním zařízení. Bez vstupenky nebude vstup do Českého domu umožněn. Platnou vstupenku/voucher je uživatel povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy Českého domu; v případě, že uživatel není schopen prokázat se platnou vstupenkou/voucherem, může být požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady. Poskytovatel má právo požadovat od uživatele i doklad totožnosti k prokázání identity dle údajů uvedených při registraci. Po opuštění areálu Českého domu vstupenka pozbývá platnosti a kapacita je uvolněna pro další návštěvníky.V případě neprokázání splnění těchto podmínek, nebo pokud osoba vstupující do Českého domu vykazuje klinické příznaky infekčního onemocnění, je poskytovatel povinen takovou osobu do prostor Českého domu nevpustit. Vstupenka s QR kódem je nepřenosná a vztahuje se na ni zákaz opětovného prodeje třetím
osobám. Po opuštění prostoru Českého domu pozbývá vstupenka platnosti. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu držiteli nebude umožněn vstup do Českého domu. Vstupenka je cenina a jakékoliv její úpravy nebo falšování jsou považovány za přestupek či trestný čin. Vstupenku NEKOPÍRUJTE! Vstupenka obsahuje jedinečný QR kód, který opravňuje ke vstupu do prostoru Českého domu jen jednou a jen při prvním použití. V případě kopírování vstupenky se držitel vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpuštěn do prostor Českého domu, a že ponese veškeré právní následky a škody z toho vyplývající, a to nezávisle na tom, zda předložil originál nebo kopii. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo kopírováním vstupenky. Platnost vstupenky se řídí otevírací dobou areálu Českého domu určeného pro veřejnost. Aktuální otevírací doba a platnost je uvedena na vstupence nebo na webu  www.olympijskytym.cz/ceskydum. Platnost vstupenky končí také tehdy, zůstane-li nevyužita po dni uvedeném na vstupence. Za zcela nebo částečně nevyužitou vstupenku se vstupné nevrací. 

2.10. Uživatel je povinen se dostavit ke vstupu do areálu Českého domu minimálně 15 minut před zamýšleným vstupem do areálu k provedení vstupní kontroly.

3. CENA VSTUPENEK A PLATBA

3.1. Cena vstupenky je zpoplatněna ve výši 20.24€ vč. DPH (slovy dvacet celá dvacet čtyři Eur) na osobu starší 6 let/ na nákup vstupenky v termínu od 30. 4. 2024 do 30. 6. 2024. Cena vstupenky je zpoplatněna ve výši 24€ vč. DPH (slovy dvacet čtyři Eur ) na osobu starší 6 let/ na nákup vstupenky v termínu od 01. 7. 2024 do 11. 8. 2024. Cena vstupenky pro den zahájení, tedy na den 26. 7. 2024 je zpoplatněna ve výši 35 € vč. DPH (slovy třicet pět Eur ) na osobu starší 6 let/ na nákup vstupenky v termínu od 30. 4. 2024 do 30. 6. 2024 a 40€ vč. DPH (slovy čtyřicet Eur ) na osobu starší 6 let/ na nákup vstupenky v termínu od 01. 7. 2024 do 11. 8. 2024. Děti do 6 let věku (ke dni vstupu do Českého domu) zdarma; při vstupu je poskytovatel oprávněn kontrolovat nárok dané osoby na vstupenku zdarma.

3.2. Na ceny uvedené na webové stránce se nevztahují žádné dodatečné slevy.

3.3. Platbu vstupenky je možné provést prostřednictvím platební brány Global Payment webpay a je plně zabezpečena. Veškeré informace jsou šifrovány. Další informace kontakt zde https://www.globalpayments.cz/cs-cz/podminky-webovych-stranek a https://www.globalpayments.cz/cs-cz/ochrana-osobnich-udaju.

3.4. Uživatel souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasí s tím, že mu bude v případě platby kartou účtenka zaslána pouze elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu o stavu platby.

3.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné náklady uživatele spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu uživatele a banky, která uživateli vydala platební kartu.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. V souladu s ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá uživatel právo od kupní smlouvy uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem odstoupit podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy bez udání důvodu), a to vzhledem k tomu, že se jedná o využití volného času a plnění poskytovatele je poskytováno v určeném čase a vyhrazené kapacitě.

4.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn z technických důvodů nebo z důvodu vyšší moci nebo aktuálních epidemiologických opatření nebo z důvodu naplnění kapacity Českého domu zrušit vstupenky do Českého domu. V takovém případě vrací poskytovatel celou částku všem platícím uživatelům vstupenek.

5. REKLAMACE
5.1. Za poškozené, ztracené, odcizené, zničené či jinak znehodnocené vstupenky se neposkytuje náhrada.

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu programu Změna tohoto charakteru nezakládá právo uživatele k vrácení vstupenky/voucheru. Nákupem vstupenky bere uživatel toto právo poskytovatele na vědomí.

5.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za to, že uživateli nebude doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně uživatele, zejména pak z důvodu, že uživateli nelze doručit vstupenku/voucher na zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr apod.).

5.4. V případě, že uživatel neobdrží vstupenku nejpozději do 1 hodiny od zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty, kdy mělo dojít k doručení vstupenky, kontaktovat správce systému, a to telefonicky na čísle +420 605 386 974 nebo e-mailem na adrese adam.portuzak@inspire.cz a oznámit, že uhrazená vstupenka nebyla doručena. Pro tyto účely je uživatel povinen sdělit jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. jako identifikační při nákupu vstupenky. V případě, že provozovatel systému/popř. poskytovatel zjistí, že vstupenka skutečně nebyla uživateli v řádné lhůtě doručena, byla splněna lhůta pro reklamaci a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 5.3, bude vstupenka uživateli opětovně zaslána (pokud je s ohledem na datum rezervované akce relevantní), příp. poskytnuta vstupenka na jiný volný termín dle výběru uživatele a zaslána na uživatelem zadaný e-mail, příp. pokud si uživatel nezvolí
náhradní termín, bude mu vrácena kupní cena v plném rozsahu.

5.5. V případě, že uživateli bude po provedení platby vstupenky prostřednictvím platební brány Global Pyment webpay z jeho účtu odečtena částka v nesprávné výši, je uživatel oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou uživatel použil k platbě za vstupenku (rezervaci).

5.6. Reklamovat nelze v žádném případě vstupenky (rezervace) zakoupené mimo rezervační portál poskytovatele.

5.7. Reklamace ze strany uživatelů jsou vyřizovány e-mailem na adrese: czechhouse@olympic.cz.

6. 3. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

6.1. Uživatel prohlašuje, že se před rezervací či před zakoupením, resp. obdržením vstupenky důkladně seznámil se zněním těchto zásad ochrany osobních údajů a prohlašuje, že s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Zaškrtnutím políčka „Souhlas s GDPR“ při elektronické rezervaci potvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami. Při získání vstupenky/voucheru jinak než elektronickou rezervací, vstupem do areálu uživatel potvrzuje svůj souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů dostupných na www.olympijskytym.cz/ceskydum a v těchto podmínkách.

6.2. Uživatel je tímto seznámen s povinnostmi poskytovatele jako správce, uložené mu zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a současně také pravidly postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů u poskytovatele, jako provozovatele Českého domu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), vše obecně známo jako „Nařízení o GDPR“, nebo jen „GDPR“.

6.3. Uživatel dává výslovně souhlas, aby poskytovatel zpracovával poskytnuté údaje (jméno, příjmení, email, adresa trvalého bydliště, telefon, v případě vstupu osob mladších 6 let i věk) pouze a výhradně pro účely oprávněných zájmů poskytovatele, pro plnění povinností stanovených státními orgány v případě výskytu onemocnění covid-19 nebo se souhlasem uživatele. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu.

6.4. Důvodem zpracování v čl. 6.3. uvedených osobních údajů je zejména možnost provedení zakoupení vstupenky či získání vstupenky zdarma, za účelem splnění smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem (včetně např. vyřízení reklamace), při legitimování návštěvníků (kontrola vstupu zdarma).

Poskytnuté osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem

· komunikace nezbytné v souvislosti s administrací rezervace

· zlepšení kvality našich služeb

· plnění zákonných povinností (např. dle zákona o dani z přidané hodnoty, o daních z příjmů, o účetnictví apod.)

· k marketingovým účelům poskytovatele, společnosti Česká olympijská a.s., IČ: 25268708 nebo spolku Český olympijský výbor, IČ: 48546607 (včetně pořizování a zveřejňování fotografických a audiovizuálních záznamů z Českého domu, které mohou zachycovat uživatele, pořizovaných z důvodu oprávněného zájmu poskytovatele)

· zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb našich a třetích stran (konkrétně společnosti Česká olympijská a.s., IČ: 25268708 nebo spolku Český olympijský výbor, IČ: 48546607). Uživatel tedy souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze poskytovatele, aby mohl být informován o jeho službách a dalších akcích.

6.5. Osobní a další údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny vstupenky, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a poskytovatel k těmto údajům nemá přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu s obchodními podmínkami provozovatelů těchto internetových platebních bran.

6.6. Osobní údaje jsou uživateli poskytovány dobrovolně, je však potřeba mít na paměti, že předání informací, plynoucí ze smluvních zajištění, jsou nezbytné pro jejich uzavření a bez nich není možné službu v plném rozsahu poskytnout.

6.7. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni na základě smlouvy povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

· osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy zpracování spokojenosti zákazníků;

· osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

· obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, eventů apod.; Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR a dalším orgánům veřejné správy. Poskytovatel jako správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (tj. do země mimo EU), nebo mezinárodní organizaci.


6.8. Osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. po dobu trvání Českého domu a 14 dní po jejich skončení) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 2 (dvou) let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

6.9. Zabezpečení osobních údajů: Přijímáme technická a organizačně bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

6.10. Odvolání souhlasu Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: czechhouse@olympic.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

6.11. Práva subjektu údajů Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
· právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
· právo osobní údaje opravit či doplnit;
· právo požadovat omezení zpracování;
· právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
· právo požadovat přenesení údajů;
· právo na přístup k osobním údajům;
· právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
· právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.

6.12. Právo vznést námitku. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

6.13. Kontaktní údaje. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního e-mailu czechhouse@olympic.cz nebo písemně na naší adrese: Česká olympijská, a. s., se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10.

6.14. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na rozhraní webové stránky umožněn, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

6.15. Dále se na webu nachází kontaktní formulář k přihlášení k odběru Newsletteru ohledně dění v České domě, ve kterém sbíráme tyto osobní údaje: e-mailovou adresu. Osobní údaje z tohoto formuláře uchováváme za účelem možnosti kontaktovat Vás a nepravidelně vám zaslat požadovaný Newsletter. Údaje z tohoto formuláře budou použity pro marketingové oslovování, pouze v případě, že k tomu dáte souhlas. Tento souhlas a jeho podmínky marketingového použití jsou součástí kontaktního formuláře. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz Odhlásit v patičce každého Newsletteru.

7. ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem z kupní smlouvy.

7.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.3. Poskytovatel je oprávněn k prodeji vstupenek na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.5. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím rezervačního systému provozovaného poskytovatelem budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně dohodou stran.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto obchodní podmínky jsou jediné platné a závazné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi poskytovatelem a uživatelem.

8.2. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a účinnost poskytovatel zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.olympijskytym.cz/ceskydum.

8.4. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí českým právním řádem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

8.5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.6. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

8.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. 4. 2024.


Kontaktní údaje:
Česká olympijská, a.s., se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Zákaznický email: czechhouse@olympic.cz